Opdrachtverklaring

Als Solidum-zorgvoorzieningen bouwen wij voort op het zorg-pionierswerk van de Zwartzusters Augustinessen van Halle. De fundamenten van de christelijke waarden blijven het kompas voor de warmmenselijkezorg van heden, met respect voor waardering en diversiteit en van het unieke van elke mens. Wij willen permanent verder groeien om de ons toevertrouwde ouderen met zorg- of ondersteuningsnood een aangenaam en veilige woon- en leefomgeving te blijven bieden.

Als vereniging zonder winstoogmerk (V.Z.W.) streven we om een gezond en evenwichtig financieel beleid uit te bouwen met een ethisch en maatschappelijk verantwoorde aanwending van de beschikbare middelen.

Binnen Vlaams-Brabant wil Solidum een actieve rol spelen in het aanbod van woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, thuiszorgdiensten, centra voor dagverzorging en assistentiewoningen. Afhankelijk van de woon- of verblijfvorm wordt het zuiver zorgaspect meer of minder benadrukt. Indien de evolutie voor de zorg- of ondersteuningsnood voor de bewoner/gebruiker dit vereist, wordt in onderling overleg, doorverwezen naar de specifieke woon- en verblijfsvormen binnen Solidum. Zo wordt er voor de bewoner/gebruiker een levens-bestendige plek gecreëerd om zichzelf te kunnen zijn en zich goed te voelen.

Ieder heeft daarin zijn rol en zijn verantwoordelijkheid zoals het bestuur, onze gemotiveerde en deskundige vaste medewerkers, alsook stagiairs, studenten en vrijwilligers, maar ook de bewoner/ gebruiker zelf en diens naasten.

Het is onze wens de bewoner/gebruiker als persoon van dichtbij te leren kennen om zo tegemoet te komen aan diens individuele behoeften die vaak ruimer zijn dan louter de nood aan zorg. Het wettelijk kader en het uitgebreid visieboek van Solidum bieden richting aan de organisatie van onze zorg- en dienstverlening met aandacht voor het psychisch, sociaal en spiritueel welbevinden. Binnen Solidum vinden we het belangrijk dat de bewoner/gebruiker zijn sociaal leven en zijn plaats in de maatschappij zoveel als mogelijk kan behouden.

Om aan alle noden en behoeften van onze bewoner/gebruiker tegemoet te komen, wordt er nauw samen gewerkt met diverse externe actoren binnen het zorglandschap. Als open zorghuizen integreren we ons eveneens via buurtwerking in de lokale gemeenschap.

Om op maat te kunnen werken tot het levenseinde toe houden we rekening met de levenswijsheid en de zelfstandigheid van de bewoner/gebruiker. Om de regie te behouden over het eigen leven heeft hij prioritaire inspraak in de beslissingen en zinvolle invulling van zijn verblijf. De mantelzorgers, de familieleden en de naasten worden maximaal betrokken als dichte partners in de zorg.

Onze medewerkers staan in voor een open houding. Bij ons kan er over elk onderwerp gesproken worden. Wij beogen een veilige werkomgeving gebaseerd op waardering en samenwerking en met passende aandacht voor een gezond evenwicht tussen leven en werken. Door middel van permanente vorming en coaching biedt Solidum alle medewerkers kansen ter bevordering van arbeidsvreugde en van verdere eigen ontplooiing.

Solidum streeft naar een actieve dialoog met alle belanghebbenden. In deze context blijft het zorg-dienstenaanbod permanent opgevolgd, alsook een eigentijdse kwaliteitswerking via continue zelfevaluatie in onze hyper-snelle evoluerende zorgwereld.

Jozef Jonckheere
Voorzitter